Zespół Szkół Usługowo –Hotelarskich
  i Gastronomicznych w Przemyślu

ul. Bakończycka 11

37-700 Przemyśl Ochrona danych osobowych

Klauzula informacyjna

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych dla rodziców 
i opiekunów dzieci  oraz uczniów pełnoletnich

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że:

 

 1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Usługowo-Hotelarskich i Gastronomicznych w Przemyślu, ul.  Bakończycka 11,  tel: 16 678 84 86 , mail: dyrektor@zsu-hig.edu.pl .

 

2.   Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod numerem tel. nr. 511-143-799. lub adresem email: iodedukacja@um.przemysl.pl .

 

3.   Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, i art. 9 ust. 2 lit. a, h,     ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań oświatowych wynikających z przepisów prawa.

 

4.  Administrator danych nie będzie przekazywać Pani/Pana danych innym podmiotom, chyba, że obowiązek przekazania tych danych będzie wynikał z przepisów prawa.

 

5.  Odbiorcami Pana/i danych osobowych będzie firma Librus Synergia, Przychodnia Danmed.

 

6.  Dane Pana/Pani będą przechowywane na czas realizacji przez ucznia obowiązku nauki w szkole oraz zgodnie z obowiązkiem archiwizowania i przechowywania dokumentacji z przebiegu nauczania, nie dłużej niż 50 lat.

 

7.  Jednocześnie informuję, że ma Pani/Pan obowiązek podania niezbędnych danych osobowych dziecka oraz swoich.

 

8.  Przysługuje Panu/i prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

9.  Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania.

 

10. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

 

Administrator 


Wytworzył:Marek Sękowski2018-06-06
Udostępnił:Marek Sękowski2018-06-06 08:48:11
Zmodyfikował:Marek Sękowski2018-06-14 14:50:29
[ Cookies - info ]Oprogramowanie CMS: DragoN-NogarD © ( www: http://nogard.pl )